Belső rendszabály-Regulament de ordine interioara

 

               SCOALA   GIMNAZIALA  TÖRÖK  JÁNOS   BALAUSERI

                              

 

    Regulament  de  ordine  interioara

 

     Reactualizat pentru anul scolar 2014-15 si aprobat de Consiliul de        
                            administratie in sedinta din 29 09 2014

CUPRINS:


I.DISPOZITII  GENERALE

II.PERSONALUL DIDACTIC,NEDIDACTIC SI AUXILIAR

III.ELEVII

IV.TRANSPORTUL ELEVILOR

V.PARINTII

VI.PROFESORUL DE SERVICIU

VII.EVALUAREA REZULTATELOR

VIII.INCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE

IX.ORGANIZAREA EXAMENELOR

X.ORGANIZAREA EXCURSIILOR

XI.SECURITATEA IN INCINTA UNITATILOR

XII.ORGANIZAREA CONCURSURILOR/ACTIVITATILOR EXCTRSCOLARE

                                        I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1

Prezentul Regulament de Ordine Interioara contine norme privind desfasurarea activitatilor instructiv-educative cu caracter scolar si extrascolar, a activitatilor de natura administrativa, financiar-contabile si de secretariat din cadrul Scolii Generale Bălăuşeri, fiind elaborat in conformitate cu Legea invatamantului nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si “Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitarde stat si particular” aprobat prin OM 4925/2005 cu modificarile ulterioare din 29 iunie 2012.

Art. 2

Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar si nedidactic, elevi si parinti apartinatoare tuturor unitatilor de invatamant al comunei Balauseri,conform urmatoarei structuri:

Unitatea cu personalitate juridica:Scoala Gimnaziala Török János Balauseri

Unitati arondate:Scoala Gimnaziala Sámuel József Chendu, Scoala Gimnaziala Senereus, Scoala primara Agristeu, Scoala primara Dumitreni,Scoala primara Filitelnic,GPN Balauseri,GPN 1 Chendu, GPN 2 Chendu, GPN Senereus, GPN Agristeu, GPN Filitelnic, GPN Dumitreni.

Art. 3

Regulile de disciplina si obligatiile reciproce ale intregului personal precum si ale elevilor si parintilor care decurg din prezentul regulament sunt stabilite in vederea asigurarii desfasurarii in conditii optime si la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv-educativ precum si a activitatilor conexe care se desfasoara in cadrul şcolii.

Art. 4

Prevederile prezentului regulament se pot modifica si/sau completa ulterior ori de cate ori este cazul, la initiativa a 2/3 din numarul membrilor Consiliului de Administratie si cu consultarea organizatiei sindicale din cadrul şcolii. Modificarile si/sau completarile ulterioare vor fi aduse la cunostinta personalului si a elevilor in termen de 3 zile de la efectuare.

Art. 5

Prevederile prezentului regulament se aplica si personalului angajat temporar, cu plata cu ora sau cu norma incompleta, persoanelor detasate in unitate, studentilor aflati in practica pedagogica si indrumatorilor acestora, precum si personalului angajat pentru prestarea de servicii şcolii.

Art. 6

Conducerea şcolii va coordona prelucrarea regulamentului de catre toti profesorii diriginti la clase, tuturor elevilor si parintilor acestora sub semnatura. Un exemplar din regulament va exista la biblioteca şcolii putand fi consultat de orice angajat al şcolii, de elevi si parinti.

Art. 7

 Regulamentul de Ordine Interioara este adoptat in conformitate cu legislatia in vigoare, necunoasterea prevederilor prezentului regulament nu absolva personalul şcolii, elevii si parintii acestora de consecintele incalcarii lui.

 

 II. PERSONALUL DIDACTIC, NEDIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR

Art. 8

Intregul personal al şcolii are obligatia sa manifeste un comportament de inalta tinuta morala si profesionala atat in cadrul scolii cat si in afara ei astfel incat sa contribuie la mentinerea si dezvoltarea capitalului de imagine de care se bucura şcoala.

Art. 9

 Toate cadrele didactice si didactice auxiliare au datoria de a-si desfasura activitatea profesionala in raport cu misiunea institutiei din care fac parte in scopul realizarii obiectivelor generale si a celor specifice prevazute in Planul Managerial de activitati elaborat de conducerea  şcolii si aprobat de Consiliul Profesoral. Membrii personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic au obligatia de a-si acorda respect reciproc si de a colabora in vederea rezolvarii sarcinilor profesionale ce le revin.

Art. 10

 Toti salariatii şcolii au datoria de a se preocupa de conservarea si imbunatatirea bazei materiale a scolii, si de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din dotare. Sefii de comisii metodice vor desemna persoanele din cadrul catedrelor care vor fi responsabile de pastrarea laboratoarelor, cabinetelor si a patrimoniului aferent. Salile de clasa vor fi in responsabilitatea directa a dirigintilor, care au obligatia de a recupera de la colectivele respective contravaloarea daunelor produse.

Art.11

 Este interzis consumul de bauturi alcoolice in incinta şcolii. Fumatul este permis doar in locurile special amenajate, cu respectarea normelor P.S.I. si a legislatiei in vigoare.

 Art.12

 Personalul din învăţământ are obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.

Art.13

 Personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

Art.14

 Personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului.

Art.15

 Personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Art.16

Personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

Art.17

Personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal sau fizic elevii, parintii şi/sau colegii.

 Art.18

Personalul scolii este obligat să se prezinte la testarea psihologica si la examenul de medicina muncii, conform Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi Acordului comun, încheiat de MECTS cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi cu Casa de Asigurări.

 

 Art.19

 Personalul didactic are obligatia de a participa la sedintele Consiliului profesoral. Absenta nemotivata de la aceste sedinte se considera abatere disciplinara(conf.art 27/OM 4925/2005).

Art.20

Organizarea unor reuniuni cu caracter privat ocazionate de diverse sarbatori se va desfasura fara exceptie dupa terminarea ultimei ore de curs din ziua respectiva si va trebui sa aiba aprobarea Consiliului de Administratie al şcolii.

Art.21

Se interzice introducerea in cadrul şcolii si difuzarea de tiparituri, foi volante, prospecte etc, precum si comercializarea de produse sau organizarea de simpozioane pentru promovarea acestora sau orice alte activitati care nu au legatura cu specificul si interesele scolii.

Art.22

Organizarea oricarui tip de manifestare colectiva cu caracter extrascolar care se va desfasura prin implicarea de cadre didactice/ nedidactice ai şcolii, de natura a angrena imaginea scolii, va fi supusa aprobarii Consiliului de Administratie. Organizatorii au datoria de a aduce la cunostinta conducerii scolii intentia desfasurarii unor astfel de manifestari cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de demararea oricaror actiuni de pregatire a evenimentului.

Art.23

In situatii speciale si care nu suporta amanare (altele decat cele prevazute in legislatie) personalul scolii poate beneficia de invoire din partea conducerii, dar nu mai mult de 5 zile pe an si cu conditia recuperarii ulterioare a materiei sau a rezolvarii sarcinilor de serviciu specifice. Evidenta acestor invoiri se va tine intr-un caiet special de catre conducerea şcolii. Cererea de invoire trebuie sa cuprinda motivul invoirii , perioada recuperarii si solutionarea inlocuirii.

Art.24

In cazul in care un membru al personalului din şcoala nu poate fi prezent la program din motive medicale, este de datoria sa sa anunte conducerea scolii la inceputul zilei respective. Neanuntarea in prealabil a absentei se considera absenta nemotivata.

Art.25
Este strict interzis parasirea salii de clasa de catre cadrele didactice in timpul orelor. Materialele didactice trebuie pregatite din timp, in timpul pauzelor. Nu se admite trimiterea elevilor  dupa materiale didactice pe parcursul orelor.

Art.26

Este interzis folosirea telefoanelor mobile de catre cadrele didactice in timpul orelor.

Art.27

 Personalul didactic nu are voie sa desfasoare activitati de instruire in cadrul scolii cu elevi din afara şcolii sau din interior, altele decat cele asimilate sarcinilor de serviciu. De asemenea este interzisa utilizarea in interes personal a materialelor didactice si a echipamentelor aflate in dotarea scolii. Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare care le sunt necesare in procesul instructiv-educativ si pentru propria perfectionare cum ar fi: calculatoare, copiatoare, aparatura audio-video, etc, cu conditia existentei consumabilelor necesare.

Art.28

Personalul didactic are obligatia sa fie prezent la orice activitate/eveniment scolar  sau extrascolar desfasurat si organizat de unitatea de invatamant.

Art.29

Orele de curs  au durata de 50 minute. Pentru respectarea intocmai a timpului alocat cursurilor si pentru prevenirea diferitelor incidente, care cu precadere au loc dupa intrarea elevilor din pauza, cadrele didactice au obligatia de a astepta elevii la intrarea in incinta cladirii scolii si de a  intra la ora impreuna cu elevii clasei. Dupa terminarea orei, cadrul didactic asteapta iesirea in curte a tuturor elevilor din clasa (in afara elevilor de serviciu).

 Art.30

Cadrele didactice au obligatia de a prezenta planificarile sefilor de catedra/comisii metodice pentru verificare si aprobare, conform termenului stabilit de conducerea unitatii de invatamant/ISJ Mures.

Art.31

Semnarea condicii de prezenta se efectuaza in fiecare zi. Directorul/profesorul coordonator verifica zilnic respectarea prezentului articol.

Art.32

Cadrele didactice vor completa documentele scolare cu atentie si precizie.

 

Art.33

 Respectarea termenelor este obligatorie pentru toti angajatii unitatii de invatamant.

Art.34

Personalul unitatilor de invatamant are obligatia de a urmari zilnic site-urile scolii ( www.balasuli.webnode.hu)  si al ISJ Mures(www.edums.ro ). Anunturile/stirile/noutatile postate pe  paginile web mentionate NU VOR FI transmise si telefonic, doar daca au un termen  sub 24 de ore.

Art.35

Personalul unitatilor de invatamant are obligatia de a respecta programul de lucru:

a)Programul la gradinitele din comuna este intre orele: 7:30-12:30. Acest program trebuie respectat atat de educatoare, cat si de parinti si prescolari.
b)La unitatile scolare cursurile incep de la orele 8:00 si se termina intre orele 12-15 conform oralelor.(Ment. la Sc.Gimnaziala Serereus cursurile incep de la orele 9:00,cu aprobarea ISJ Mures.)

c)Programul compartimentului de secretariat/administratie/biblioteca este intre orele 7:30-15:30.

d)Programul personalului de ingrijire este cel stabilit de administrator si aprobat de director conform anexei la fisa postului.

 Art.36 Compartimentul secretariat

(1) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.

(3) Secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor de curs.

(4) Secretarul aduce condica în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor. Secretarul descuie şi încuie fişetul în care se păstrează cataloagele, la începutul/terminarea orelor, după ce a verificat, împreună cu profesorul/învăţătorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor.

(5) Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea tuturor documentelor şcolare.

(6) În perioada vacanţelor şcolare cataloagele se păstrează la secretariat.

(7) Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

(8) Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile "Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar", aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

(9) Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 cu modificările ulterioare.
   Alin 4,5,6 se refera doar la unitatea scolara din Balauseri,la celelalte unitati aceste sarcini sunt efectuate de catre profesorii coordonatori/de serviciu.

ART. 37 Compartimentul de contabilitate

(1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

(2) Serviciul de contabilitate al unităţii de învăţământ şi cel al centrului de execuţie bugetară, acolo unde este cazul, subordonat directorului-ordonator terţiar de credite, asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

(3) Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director sau stipulate expres în acte normative.

ART. 38 Compartimentul de administratie

(1) Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

(2) Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie.

(3) Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ se trece în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.

(4) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de administrator, potrivit nevoilor unităţii de învăţământ, şi se aprobă de director.

(5) Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare.

(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în cele necesare unităţii de învăţământ.

ART. 39 Compartimentul de biblioteca

(1) Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii.

(3) Activităţile de bază ale bibliotecarului sunt:

a) îndrumă lectura şi studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la dispoziţie acestora instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;

b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;

c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.

(4) Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale opţionale etc.

Art. 40

 Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea Art. 8-40 al capitolului II sunt cele prevazute in Legea nr 1/2011(art.280-283) , OM 4925/2005 cu completarile si modificarile ulterioare si diminuarea punctajului Fisei de autoevaluare pentru acordarea calificativului de sfarsit de an scolar.

 

 

 

                                                     III. ELEVII

SECŢIUNEA 1:Dobândirea calităţii de elev

ART. 41

Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ şi participă la activităţile organizate de aceasta, are calitatea de elev.

ART. 42

(1) În învăţământul primar (clasele I - IV) şi în ciclul gimnazial al învăţământului secundar inferior (clasele V - VIII), calitatea de elev se dobândeşte în urma solicitării scrise adresate de părinţi sau tutori legali către unitatea de învăţământ de stat ori particular.

(2)Părintele sau tutorele legal are dreptul de a alege forma de învăţământ şi felul educaţiei copilului minor.

(3) Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu.

(4) Elevii repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi cu drept de reînscriere, din învăţământul de zi, se pot reînmatricula, la cerere, la acelaşi nivel, ciclu de învăţământ în următorii 2 ani consecutivi, redobândind calitatea de elev.

SECŢIUNEA  2 : Exercitarea calităţii de elev

ART. 43

(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Intrarea elevilor in scoala se face intre orele 7:45-8:00,  pe baza carnetului de elev

(3) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor, care consemnează în mod obligatoriu fiecare absenţă.

ART. 44

(1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

a) adeverinţă eliberată de medicul de familie

b) adeverinţă/certificat medical eliberată/eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital

c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta în urma consultării cu dirigintele/învăţătorul clasei.

(3) Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.

(4) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului său.

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/ diriginte pe tot parcursul anului şcolar.

 (6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.

(7) Parintele/tutorele legal al elevului poate solicita invoirea acestuia 5 zile pe parcursul unui an scolar, repartizate in 2 zile pe semestrul I si 3 zile pe semestrul al II-lea. Cererile scrise se prezinta personal de catre parinte profesorului diriginte si se avizeaza de conducerea scolii.

SECŢIUNEA 3: Drepturile elevilor

ART. 44

(1) Elevii  se bucură de toate drepturile constituţionale si de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.

(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.

ART. 45

(1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit.

(2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii,  în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere, pe elevii care obţin performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară.

ART. 47

 Conducerile unităţilor de învăţământ sunt obligate să pună gratuit la dispoziţia elevilor bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.

ART. 48

Elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la reduceri la transportul în comun, pe baza carnetului de elev vizat la zi.

ART.49

Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.

ART. 50

Elevii primesc gratuit manuale şcolare.

ART. 51

Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă, la toate nivelurile şi formele de învăţământ, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 1/2011.

ART. 52

Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.

ART. 53

(1) În unităţile de învăţământ libertatea elevilor de a redacta şi a difuza reviste/publicaţii şcolare proprii este garantată.

(2) În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prezentul regulament, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.

SECŢIUNEA  4: Îndatoririle elevilor

ART. 54

Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

ART. 55

(1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei.

(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

a) legile statului;

b) prezentul regulament

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;

d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;

e) normele de protecţie civilă;

f) normele de protecţie a mediului.

(3) Elevii au obligaţia de a părăsi sălile de clase în timpul pauzelor şi de a ieşi  în curtea şcolii. In timpul pauzelor in sala de clasa raman doar elevii de servici si elevii bolnavi(pe baza adeverintei medicale sau cereri scrise de parinti). Iesirea elevilor in pauza nu este obligatorie in cazul vremii nefavorabile.

(4) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să îl prezinte profesorilor/ învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.

(5) Mobilierul din salile de clasa, din laborator si terenul de sport, materialul didactic aflat in dotarea scolii trebuie folosite cu simt de raspundere, sa fie conservate, reparate si imbogatite.

(6) Elevii au obligatia mentinerii curateniei in salile de clasa, laboratoare, holuri, grupuri sanitare precum si pe terenul de sport si in curtea scolii. Cadrele didactice au obligatia de a verifica curatenia din sala de clasa atat la inceputul, cat si la terminarea orei.

(7)Dupa terminarea cursurilor elevii de serviciu verifica curatenia din clasa si atentioneaza colectivul de elev de adunarea diferitelor materiale aruncate in sala de clasa. Elevii nu parasesc sala pana nu efectuaza ordine(scaune,banci aranjate,hartii,pungi,materiale aruncate pe jos adunate). Respectarea prezentului articol se verifica de catre profesorul de serviciu si se consemneaza in condica de inregistrare a cazurilor disciplinare aflat in sala profesorala.

ART. 56

Este interzis elevilor:

a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;

c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau frecvenţa la cursuri a elevilor;

e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

f) sa aduca/să deţină/să consume în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

g) să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;

h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

i) sa foloseasca telefoane mobile in incinta scolii pentru convorbiri telefonice,trimitere SMS-uri,  inregistrari audio/video/poze.

j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;

k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;

l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.

m)sa aduca in clasa sau in scoala persoane straine, sa fie asteptat de alte persoane (cu exceptia membrilor familiei) in scoala sau in curtea scolii.

n)sa aduca obiecte valoroase, sume mari de bani in scoli. Personalul unitatilor de invatamant nu poarta raspundere pentru furtul/pierderea obiectelor valoroase/bani/telefoane, ale caror introducere in incinta unitatilor este interzis de prezentul regulament.

(o) sa insuseasca bunuri, obiecte sau bani care nu le apartin.

(p) sa aduca pentru micul dejun diferite dulciuri (bomboane, ciocolati, napolitane, etc) sau sucuri/ bauturi energizante. Alimentele interzise pot fi confiscate de catre cadrul didactic si impartite in mod egal colectivului de elevi al clasei. Se admite folosirea la micul dejun a fructelor, a cornurilor,a apei, a ceaiului,a laptelui,a laptelui cu cacao.

(r)sa intre/sa iasa pe fereastra unitatilor de invatamant. Se interzice cu desavarsire urcarea / aplicarea/asezarea elevilor pe fereastra, fapte care pot ameninta integritatea corporala/viata lor. Aerisirea salilor/deschiderea ferestrelor se face in timpul pauzelor de catre invatatoare la ciclul primar/elevul de serviciu pe clasa in ciclul gimnazial. Dupa terminarea pauzei ferestrele sunt inchise si se pot deschide doar cu permisiunea profesorului care intra la ora.

(s) aruncarea obiectelor pe fereastra.

(t)folosirea gumei de mestecat precum si lipirea pe mobilier/aruncarea pe podea a acestuia.

Art.57

Se interzice parasirea institutiei in timpul orelor de curs. In cazuri exceptionale, elevul/parintele solicita permisiunea profesorului diriginte, care poate invoi pe propria raspundere. In situatia in care elevul paraseste unitatea fara aprobare, invatatoarea/dirigintele/profesorul de servici anunta imediat familia acesuia.

ART. 58

Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar.

SECŢIUNEA  5: Recompensarea elevilor

 

ART. 59

Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;

b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau a consiliului profesoral;

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţionarea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;

d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori;

e) premii, diplome, medalii;

f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate;

g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.

ART.60

(1) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.

(2) Se pot acorda premii elevilor care:

a) au obţinut primele 3 medii generale pe clasă, cu condiţia ca acestea să nu fie mai mici de 9,00; pentru următoarele 3 medii se pot acorda menţiuni;

b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional ori internaţional;

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;

e) au avut la nivelul clasei cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

SECŢIUNEA  6:  Sancţiunile aplicate elevilor

ART. 61

(1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:

a) observaţia individuală;

b) mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral;

c) mustrare scrisă;

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 - 5 zile;

 (3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate în scris părinţilor/reprezentantului legal.

ART. 62

(1) Observaţia individuală constă în dojenirea elevului.

(2) Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau de director.

(3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.

ART. 62

(1) Mustrarea în faţa clasei /consiliului profesoral constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că dacă nu îşi schimbă comportamentul i se va aplica o sancţiune mai severă.

(2) Sancţiunea se aplică de către diriginte/învăţător sau director.

(3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

ART. 63

(1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură.

(2) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.

(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.

(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

 

ART. 64

(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei.

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

ART. 65

(1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 - 5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată de regulă în cadrul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului intern, şi stabilită de către director, la propunerea consiliului clasei.

(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.

(3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, şi în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.

(4) Această sancţiune nu se aplică elevilor din clasele I - IV.

(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

ART. 66

(1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la art. 120 - 123 dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la

încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula.

(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.

ART. 67

(1)Absentele nemotivate comporta scaderea notei la purtare dupa cum urmeaza:

Nr abs.nemotivate/sem

Nota la purtare

Calificativ

10-19

9

Bine

20-29

8

Bine

30-39

7

Suficient

40-49

6

Suficient

50-59

5

Suficient

Peste 60

4

Insuficient

(2)Scaderea notei la purtare se comunica in scris catre parinti/reprezentanti legali.
(3)Cumularea a peste 30 de absente nemotivate se sanctioneaza si cu retragerea bursei.

ART. 68

(1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.In cazul eventualelor deteriorari invatatoarea/dirigintele anunta parintii iar neprezentarea acestora in 3 zile de la anuntare duce la instiintarea politiei.

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.

(3) În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate achită contravaloarea acestuia.

ART.69

(1)Pentru evidenta faptelor disciplinare se introduce Caietul de disciplina al fiecarei clase, in care se consemneaza abaterile disciplinare ale elevilor. Pentru fiecare abatere se acorda puncte de penalizare, adunarea acestora  duce la scaderea notei la purtare conform tabelului:

Nr.Pct. penal. Sem. I

Nota la purtare

Calificativ

10-19

9

Bine

20-29

8

Bine

30-39

7

Bine

40-49

6

Suficient

50-60

5

Suficient

Peste 60

4

Insuficient

 

(2)Scaderea notei la purtare se cumuleaza cu cele de la Art.67

(3)Acordarea punctelor de penalizare divizat dupa abaterile comise:

Abaterea disciplinara

Nr pct

Alte sanctiuni,obs.

Deranjarea orei/activitatii

1

 

Lipsa Carnet elev

1/zi

 

Ramanerea in sala de clasa in timpul pauzei

1

 

Deteriorare/pierdere manuale

1/man.

 

Aruncarea pe jos al gunoiului/laptelui/cornului

1

 

Folosirea/aruncarea/lipirea gumei de mestecat

1

 

Urcarea /coborarea pe scara profesorala

1

 

Aducerea in unitate a materialelor interzise(I F G F)

1-3

 

Inscriptionare,desenare banci,usi,pereti,etc.(IFGF)

1-5

Scaderea NP 0-1 pct

Deteriorare,spargere mobilier,usi,ferestre,etc(IFGF)

5-10

Scaderea NP 1-3pct

Jignire verbala adusa colegilor

2

 

Jignire verbala adusa cadrului didactic

5

Scadere NP 1 pct.

Agresiune fizica asupra colegilor(IFGF)

5-10

Scadere NP 1-3 pct

Agresiune fizica asupra cadrului didactic

 

Nota la purtare 4

Molestarea fetelor de catre baieti(IFGF)

3-5

Scaderea NP 1 pct

Aducere persoane straine in unitate

2

 

Parasirea unitatii fara aprobare

3

Scaderea NP 1 pct

Aruncarea obiectelor pe fereastra

3

Scaderea Np 1 pct

Aplicarea pe fereastra

2

 

Asezarea/urcarea/iesirea pe ferestre

3

Scaderea NP 1 pct

Folosirea telefonului mobil

5

Scaderea NP 1 pct/ocazie

Inregistrare video/foto fara aprobare

5

Scaderea NP 1 pct

Lansare anunturi/amenintari false(IFGF)

5-10

Scaderea NP 1-3pct

Fumatul(pct/ ocazie)

2

Scaderea NP 1 pct

Introducere/consum bauturi alcoolice in unitate

5

Scaderea NP 2 pct

Furtul de obiecte/bani

5

Scaderea NP 2pct

Distrugerea documentelor scolare(IFGF)

5-15

Scaderea NP 1-5pct

                Mentiune:  IFGF=In Functie de Gravitatea Faptei,    NP=Nota la Purtare

SECŢIUNEA  7: Încetarea calităţii de elev

ART. 70

(1) Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii:

a) la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu;

c) în cazul abandonului şcolar;

                               IV.TRANSPORTUL ELEVILOR

ART. 71

a.Transportul elevilor cu microbuzul scolii este gratuit. Cu aceste mijloace de transport pot călători, fără plată, şi cadrele didactice către şcoală şi către localitatea de domiciliu.
b.Sc.G.Balauseri nu asigura transportul elevilor din localitatile unde este asigurat aceasi nivel de invatamant ca si in unitatea  in care elevul se transfera pe raza comunei.Transportul acestor elevi se face pe exclusiv pe responsabilitatea  parintilor.

c.Urcarea si coborarea elevilor in microbuz se face in fata unitatilor de invatamant. Statia microbuzului scolii nu coincide cu alte statii de mijloace de transport in comun.

ART. 72

(1) Profesorii coordonatori desemnează un cadru didactic pentru însoţirea elevilor în  mijlocul de transport. Acesta are obligaţia să supravegheze elevii în timpul transportului.

(2) Profesorii coordonatori creează condiţii pentru instruirea periodică a elevilor în legătură cu securitatea transportului.
ART. 73

(1) Elevii sunt obligaţi să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării şi să nu distrugă bunurile din mijlocul de transport. În caz contrar, răspund disciplinar şi material pentru prejudiciile create.

(2) Elevilor care distrug sistematic componente ale mijlocului de transport li se poate interzice deplasarea cu acest mijloc pe o perioadă determinată de timp.

ART.74

(a)In cazul unei intarzieri care depaseste  10 minute soferul microbuzului scolii are obligatia de a anunta profesorul de servici responsabil de urcarea in siguranta a elevilor cu cel putin o ora inainte de pornirea stabilita in Programul microbuzului scolii.

(b)Programul microbuzului scolii trebuie respectat intocmai de catre elevii navetisti, profesorii insotitori si soferul microbuzului. Soferul pleaca doar dupa efectuarea prezentei, dar nu asteapta mai mult de cinci minute dupa elevii intarziati. Transportul celor intarziati va fi solutionat de persoana/parintele/cadrul didactic care a cauzat intarzierea.

(c)Soferul microbuzului scolii NU PLEACA inaintea programului fara anuntarea parintilor (la transportul DUS) sau a profesorului de serviciu responsabil de transportul elevilor (la transportul INTORS)
d) Programul microbuzului scolii:                                                   

       TRASEU
ZIUA

DUMITRENI-
CHENDU

AGRISTEU-
BALAUSERI

FILITELNIC-
SENEREUS

Chendu /Dumitreni

 

SENEREUS-
FILITELNIC-AGR

BALAUSERI-
AGRISTEU

LUNI


7:15-7:30


      7:45


8:00

12:50
15:10


14:00

13:15
14:50

MARTI


7:15-7:30


      7:45


8:00

 

14:00


15:40


15:10

MIERCURI


7:15-7:30


      7:45


8:00

12:50
15:10


14:00

13:15
14:50

JOI


7:15-7:30


      7:45


8:00

 

14:15


15:40


15:10

VINERI


7:15-7:30


      7:45


8:00

12:50
15:00


13:45

13:15
14:30

ART.75

Pentru folosirea microbuzului scolii la diferite deplasari/excursii/activitati scolare sau extrascolare se depune cerere la conducerea scolii si se anunta autoritatea locala(D-l primar Sagyebó István) cu cel putin o saptamana inaintea transportului. In cazul mai multor solicitari pe aceasi perioada cererile se solutioneaza in ordinea depunerii lor. Microbuzul scolii nu efectuaza transportul elevilor fara aprobarea conducerii unitatii si a administratiei locale.

ART.76

Pentru transportul elevilor se intocmeste un tabel nominal in doua exemplare,care trebuie sa contina sub semnatura numele organizatorului, precedata de  mentiunea”Pentru siguranta si integritatea corporala a elevilor poarta raspunderea...”. Tabelul va purta stampila si semnatura directorului . Un exemplar al tabelului ramane la scoala, unul se inmaneaza soferului microbuzului scolii.

ART.77

Pe perioada deplasarilor/excursilor cu microbuzul scolii trebuie respectate cu strictete prevederile  Regulamentului intern intocmit pentru activitatea respectiva de catre cadrul didactic organizator, Hotararile Consiliului de administratie al  ISJ Mures privind organizarea deplasarilor/excursilor, masurile de sigaranta a elevilor si prezentului regulament.

 

                                                 V. PARINTII


Art.78

 Parintii/tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de invatamant, in vederea realizarii obiectivelor educationale.

Art.79

Parintii/tutorii legali au obligatia ca, cel putin o data pe luna, sa ia legatura cu invatatorul/dirigintele pentru a cunoaste evolutia didactica a copilului lor.
Art.80

 Parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal sunt obligati, conform legii, sa asigure frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu.
Art.81

 Comitetul de parinti al clasei poate propune, in adunarea generala, o suma minima prin care parintii elevilor clasei sa contribuie la intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei sau a unitatii de invatamant. Aceasta contributie  nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita , in nici un caz, exercitarea de catre elevi a drepturilor prevazute de prezentul regulament si de prevederile legale in vigoare. Informarea celor implicati cu privire la continutul acestui articol este obligatorie.
Art.82

 Contributia prevazuta la art. 4.  se colecteaza si se administreaza numai de catre comitetul de parinti, fara implicarea cadrelor didactice. Este interzisa implicarea elevilor in strangerea fondurilor. Dirigintelui/invatatorului ii este interzis sa opereze cu aceste fonduri.

Art.83

 Atat cadrele didactice cat si parintii au obligatia sa manifeste un comportament de inalta tinuta morala si civilizata in relatile reciproce. Este interzis folosirea unui limbaj agresiv/necivilizat in dialogurile dintre cadre-parinti.

Art.84

 Este strict interzis agresarea verbala/fizica sau folosirea unui limbaj amenintator  reciproc a parintilor/cadrelor didactice in prezenta elevilor/prescolarilor.
Art.85

Este strict interzis parintilor agresarea  verbala /fizica  a  elevilor/prescolarilor in incinta unitatilor de invatamant.. Nerespectarea prezentului articol atrage dupa sine anuntarea imediata a fortelor de ordine/politie

.

                                 VI.  PROFESORUL DE SERVICIU

Art. 86

 Profesorul de serviciu vine in scoala cu 15 minute inainte de inceperea cursurilor si pleaca ultimul din scoala, dupa evacuarea tuturor elevilor.

 

Art. 87

 La sfarsitul programului, profesorul de serviciu are obligatia de a face o inspectie a salilor de clasa si sa intocmeasca un proces verbal de constatare a eventualelor daune si deteriorari produse in timpul zilei.

Art. 88

 Profesorul de serviciu verifica existenta cataloagelor, raspunde de securitatea lor pe durata serviciului, iar la sfarsitul zilei, depune cataloagele la secretariatul şcolii, în dulapul de fier. Orice profesor care foloseste un catalog in afara orelor sale de curs are obligatia de a aduce la cunostinta profesorului de serviciu acest fapt precum si perioada de timp cat va retine catalogul respectiv.

Art. 89

 Profesorul de serviciu verifica prezenta si intrarea la ore a profesorilor si aduce la cunostinta conducerii scolii eventualele absente. In lipsa  directorului/profesorului coordonator, profesorul de serviciu ia masuri pentru acoperirea orelor respective si verifica semnarea condicii.

Art. 90

 Raspunde de ordinea si disciplina din scoala in timpul pauzelor si semnaleaza conducerii scolii prezenta persoanelor straine in scoala precum si eventualele evenimente deosebite care se petrec pe perioada turei sale.

Art. 91

 Profesorul de serviciu iese împreună cu elevi în curte în timpul pauzelor, supravegând elevii, astfel încât aceştia să nu poate părăsi curtea şcolii

Art. 92

 Verifica prin sondaj in pauze daca salile de clasa sunt bine intretinute, iar elevii de serviciu din clase isi indeplinesc constiincios atributiile ce le revin.

Art.93

 Supravegheaza elevii in pauza mare la strangerea gunoiului din curtea  si imprejurimea scolii si atentioneaza elevii de pastrarea ordinii si curateniei ori de cate ori este nevoie.

Art.94

 Supravegheaza si tine evidenta intrarii vizitatorilor conf.OM 67843/09 11 2012

Art.95

 Asigura urcarea in conditii de siguranta a elevilor navetisti in microbuzul scolii, conform graficului alcatuit de conducerea scolii.

 

                VII. EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR

ART. 96

 Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor.

ART. 97

Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:

a) lucrări scrise;

b) activităţi practice;

c) referate şi proiecte;

d) interviuri;

e) portofolii;

f) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director.

ART. 98

(1)   În învăţământul preuniversitar evaluările se concretizează,de regulă,prin note

de la 10 la 1

(2) În clasele din învăţământul primar aprecierea rezultatelor elevilor se face prin calificative sau prin alte forme de apreciere, respectându-se reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

(3) Notele/calificativele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev de către profesorul/învăţătorul care le acordă .

(4) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de note/calificative este de două.

(5) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă/un calificativ în plus faţă de numărul de note/calificative prevăzut la alin. (4), ultima notă/ultimul calificativ fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.

(6) Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului.

(7) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră şcolară special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii semestrului.

(8) Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor, în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care a acordat nota.

 

                        VIII. ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE

ART. 99

(1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, învăţătorii şi profesorii au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor care nu intră sub incidenţa art. 64.

ART. 100

(1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială se consideră legal constituită dacă este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.

(2) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei de la teză, medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

(3) La disciplinele de studiu la care nu se susţine teză media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei de la evaluarea periodică la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(4) La disciplinele de studiu la care se susţine teză media semestrială se calculează astfel: "media semestrială = (3M + T) / 4", unde "M" reprezintă media la evaluarea periodică, iar "T" reprezintă nota obţinută la teză. Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg; la o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeşte. La disciplina de învăţământ Educaţie fizică şi sport media anuală/calificativul se poate încheia şi cu media/calificativul de pe un singur semestru dacă elevul a fost scutit medical pe celălalt semestru.

 (6) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele.

(7) La clasele I - IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu.

(8) Pentru clasele menţionate la alin. (7) calificativul semestrial la fiecare disciplină se stabileşte astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic optează pentru unul dintre cele două calificative.

(9) Pentru clasele menţionate la alin. (7) calificativul anual la fiecare disciplină este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii:

a) progresul sau regresul performanţei elevului;

b) raportul efort-performanţă realizată;

c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţă părintelui.

ART. 101

Mediile/calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile /calificativele la purtare, de către diriginţi/învăţători.

 

ART. 102

(1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această disciplină, în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical.

(2) Pentru elevii scutiţi medical profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la rubrica respectivă, "scutit medical în semestrul ........" sau "scutit medical în anul şcolar .....", specificându-se documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia.

(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, având însă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele lor de la aceste ore se consemnează în catalog şi generează efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.

(4) În timpul orei de educaţie fizică şi sport elevilor scutiţi medical, pentru o firească integrare în colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului, distribuirea şi recuperarea de material didactic, montarea şi demontarea instalaţiilor sportive uşoare etc.

ART. 103

(1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu cel puţin media anuală 5,00/calificativul "Suficient", iar la purtare, media anuală 6,00/calificativul "Suficient".

ART. 104

Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu din următoarele motive:

a) au absentat, motivat sau nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului care predă disciplina respectivă, poate decide încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor afecţiuni grave, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate, cu condiţia ca după revenirea la şcoală aceştia să participe regulat la cursuri şi să poată fi evaluaţi. Deciziile luate în aceste cazuri se menţionează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul care conţine anexele proceselor-verbale ale consiliului profesoral;

b) nu au un număr suficient de note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au mediile/calificativele semestriale ori anuale la disciplinele respective consemnate în catalog de către cadrul didactic, din motive diferite de cele menţionate la literele anterioare.

ART. 105

(1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4 săptămâni de la revenirea la şcoală.

(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea sau amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea

sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline de studiu, în sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, se pot prezenta la sesiunea de corigenţe.

ART. 106

(1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00/calificativul "Insuficient" la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare la cel mult două discipline de studiu.

 (2) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 ART. 107

(1) Sunt declaraţi repetenţi:

a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00/calificativul "Insuficient" la mai mult de două discipline de învăţământ;

b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00/calificativul "Insuficient".

c) elevii corigenţi, care nu se prezintă la examen sau care nu promovează examenul la cel puţin o disciplină;

d) elevii amânaţi, care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o disciplină;

 (2) În învăţământul primar repetenţia apare numai după finalizarea ciclului de achiziţii fundamentale (clasa a II-a). Elevii care, la încheierea clasei I, se găsesc în situaţia prevăzută la alin. (1) vor rămâne în colectivele în care au învăţat în clasa I şi vor intra într-un program de remediere/recuperare şcolară, realizat de învăţătorul clasei, împreună cu un specialist de la centrul judeţean/municipal de asistenţă psihopedagogică.

ART. 108

(1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ sau la alta.

 (2) Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu, depăşind cu mai mult de 2 ani vârsta clasei respective, se află în situaţia de abandon şcolar. Elevul aflat în situaţia de abandon şcolar poate fi înscris, la cerere, în forme de învăţământ seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, pentru care se constituie formaţiuni aparte.

(3) Tinerii care au depăşit vârsta şcolară cu mai mult de 4 ani îşi pot completa educaţia de bază, prin parcurgerea unor programe de tip "A doua şansă", conform metodologiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

ART. 109

(1) Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal, menţionându-se numele celor promovaţi, corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.

(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor/tutorilor legali, de către diriginte/învăţător, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/an şcolar.

(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/dirigintele comunică părinţilor/tutorilor legali, în scris, programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.

(4) Situaţia şcolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afişează la avizierul unităţii de învăţământ, în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor.

(5) În alte situaţii decât cele prevăzute în prezentul regulament nici un document şcolar nu poate fi făcut public fără acordul părintelui/tutorelui legal, cu respectarea art. 83 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

 

IX. EXAMENELE ORGANIZATE DE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ART. 110

 Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt:

a) examen de corigenţă pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi;

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al doilea sau anual;

ART. 111

(1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării stabileşte perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă.

(2) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte perioada de desfăşurare a examenelor pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al doilea sau anual. Aceste examene se desfăşoară înaintea examenelor de corigenţă.

ART. 112

(1) Toate examenele se desfăşoară după aceeaşi metodologie.

(2) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia studiată de elevi în anul şcolar, conform programei şcolare a clasei sau grupei respective.

(3) Pentru elevii amânaţi pe un semestru examinarea se face numai din materia acelui semestru.

ART. 113

(1) Pentru desfăşurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale şi practice. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă şi proba orală.

 (2) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte prin decizie internă componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Fiecare comisie are un preşedinte şi 2 profesori examinatori.

ART. 114

(1) La toate examenele evaluarea elevilor se face de către 2 profesori/învăţători de aceeaşi specialitate sau de specialităţi înrudite.

(2) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre profesori/învăţători este cel care a predat elevului disciplina de învăţământ în timpul anului şcolar. În absenţa temeinic motivată a acestuia examinarea se face de către un alt profesor de specialitate/învăţător din şcoală, numit de directorul unităţii de învăţământ, sau de către un profesor/învăţător de la o altă unitate de învăţământ, numit de inspectorul şcolar general, la solicitarea întemeiată a directorului unităţii de învăţământ. Dacă directorul unităţii de învăţământ apreciază că între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, examinarea poate fi făcută de o comisie stabilită de director şi avizată de inspectorul de specialitate.

ART. 115

 Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi de 90 de minute pentru învăţământul secundar , din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii de către elev a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

ART. 116

(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen dacă obţine cel puţin media 5,00/calificativul "Suficient".

(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin la fiecare disciplină la care susţin examenul de corigenţă cel puţin media 5,00/calificativul "Suficient".

(3) La examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi anual şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată un an şcolar complet, media obţinută constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale.

(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.

ART. 117

Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de director, dar nu mai târziu de începutul noului an şcolar.

ART. 118

Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei, la examenele pentru elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către profesorii/învăţătorii examinatori şi se trec în catalogul clasei de secretariatul şcolii, în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.

ART. 119

(1) După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei, de corigenţă sau de reexaminare, învăţătorul/dirigintele consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene.

(2) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ, timp de un an.

 

                            X. ORGANIZAREA EXCURSIILOR

ART.121

Excursiile,deplasarile,activitatile in afara localitatii se efectuaza prin respectarea cadrului legal,adica:
(a)Legea invatamantului nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

(b)Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiilor

(c) Legislatia in vigoare privind asigurarea calitatii in educatie

(d)Codul civil al Romaniei,art.1000,alin.3 privind raspunderea civila delictuala

(e) ordinele,instructiunile,normele, metodologiile si alte documentr emise de M.E.N. si alte ministere,cu referinte la problema

(f)Procedura pentru aprobarea deplasarilor realizate in afara localitatilor cu elevii/prescolarii,publicat de M.E.C.T.S. cu nr.3988/25 mai 2011.

(g)Regulamentul Intern al activitatii intocmit de catre organizator

(h)prezentul Regulament de ordine interioara

ART.122 -SE ABROGA si se respecta OMEN3060/2014!

In cazul deplasarilor/excursilor care se efectueaza pe teritoriul patriei, fara scoaterea elevilor de la ore organizatorul trebuie sa intocmeasca si sa prezinta pentru aprobare directorului:

(a)  un Regulament Intern al excursiei/deplasarii .Regulamentul trebuie sa contina in mod obligatoriu un program detaliat al activitatii, numele insotitorilor care raspund de siguranta elevilor, data in care a fost prelucrat   elevilor si parintilor

(b)  cerere de solicitare a excursiei/deplasarii

(c)   Procesul verbal de instruire,care contine si tabelul nominal cu elevii participanti cu semnatura de luare la cunostinta a elevilor si a parintilor.

(d)  Copie dupa licenta de transport de persoana a firmei care efectueaza transportul.Se aproba doar calatoriile  mijloace de transport conduse de soferi profesionisti.

        Ment. Modelele documentele precizate la pct (b) si (c)sunt postate pe site-ul scolii.

 ART.123     SE ABROGA si se respecta OMEN3060/2014!

     In cazul deplasarilor/excursilor care se efectueaza in afara granitelor tarii sau cu  scoaterea elevilor de la ore organizatorul trebuie sa intocmeasca si sa prezinta directorului documentele de la pct(a) pentru aprobare si modelul de cerere si proces verbal de instruire al ISJ Mures pentru avizare. Dupa avizul directorului Cererea si Procesul verbal de instruire cu semnatura elevilor si parintilor se va transmite  spre abrobare la inspectorul scolar de specialitate pentru educatie permanenta si Inspectorul scolar general .

ART.124  SE ABROGA si se respecta OMEN3060/2014!
Termenele de prezentare a documentelor  pentru aprobare sunt :

(a)cel putin 10 zile inatintea activitatii pentru documentele specificate la art.122

(b) cel putin 30 zile inaintea activitatii pentru documentele specificate la art.123

ART.125

La nivelul invatamantului prescolar si primar se poate organiza semestrial cate o excursie de o zi fara recuperarea orelor, conform legislatiei scolare in vigoare.

ART.126

Responsabilitati:

(a)Organizatorul/ii si insotitorii poarta toata  raspunderea pentru asigurarea sigurantei elevilor pe perioada deplasarilor/excursilor.

(b)Un cadru didactic insotitor isi poate asuma raspunderea numai pentru maxim 10 elevi sau maxim 8 prescolari

(c)Parintii isi pot asuma raspunderea numai pentru insotirea propriului copil conf.Procedurii nr 3988/25 05 2011 al M.E.C.T.S.

(d)pentru deplasarile cu peste 100 de elevi se asigura prezenta unui cadru medical, pentru toate tipurile de deplasari este obligatorie asigurarea trusei medicale pentru prim ajutor de urgenta.

        

                   XI. SECURITATEA IN INTERIORUL SCOLII

Art. 127

 Accesul persoanelor si autovehiculelor in incinta unitatii se face numai prin locurile special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea si iesirea din unitate. Este permis numai accesul autovehiculelor care apartin unitatii de invatamant, salvarii, pompierilor, politiei, salubrizarii sau jandarmeriei, precum si a celor care asigura interventia operativa pentru remedierea unor defectiuni ale retelelor interioare ( electrice, gaz, apa, telefonie etc ) sau a celor care aprovizioneaza unitatea cu produsele sau materialele contractate.

Art. 128

 Accesul parintilor este permis in baza verificarii identitatii acestora si se introduce în registru numele, prenumele, seria si numarul actului de identitate.

Art.129

 Accesul altor persoane este permis numai dupa obtinerea aprobarii conducerii unitatii de invatamant. Asistenta la ore sau tinerea cursurilor de catre alte persoane,decat personalul didactic al unitatii  se poate efectua doar cu aprobarea directorului.

Art.130

 Este interzis accesul in institutie a persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum si a celor care au intentia de a deranja ordinea si linistea publica. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor insotite de caini, cu arme sau obiecte contondente, cu substante toxice, explozive-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usor inflamabile, cu publicatii avand caracter obscen sau agitator, precum si cu stupefiante sau bauturi alcoolice. Se interzice totodata comercializarea acestor produse in incinta si in imediata apropiere a unitatilor de invatamant preuniversitar. In cazurile sus mentionate cadrele didactice pot apela la serviciile politiei comunei Balauseri, tel. 0730-188818.

Art. 131

Cadrele didactice au obligatia sa supravegheze comportarea vizitatorilor si sa verifice salile in care acestia sunt invitati, pentru a nu fi lasate sau abandonate obiecte care prin continutul lor pot produce evenimente deosebite.

Art.132

 Elevii pot parasi unitatea de invatamant, in timpul desfasurarii programului scolar, numai cu aprobare.

Art. 133

 Dupa terminarea orelor de program si in timpul noptii, cladirile scolare se vor incuia de catre personalul abilitat, care va verifica, in prealabil, respectarea masurilor adoptate pentru paza contra incendiilor si sigurantei imobilului.

     XII.ORGANIZAREA CONCURSURILOR/ ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE

Art.134.Organizarea concursurilor/activitatilor extrascolare se face doar cu aprobarea directorului/Consiliului de administratie.

Art.135 Organizarea concursurilor/activitatilor extrascolare se face conform urmatoarei proceduri:

                       Procedura de organizare a   concursurilor/activitatilor scolare si extrascolare
   In vederea

1.aprobarii activitatii de catre conducerea unitatii
2. intocmirii DECIZIEI COMISIEI DE ORGANIZARE/ DE EVALUARE  a concursurilor sau  activitatilor scolare/
      extrascolare  organizate de catre   SCOALA GIMNAZIALA TÖRÖK JÁNOS BALAUSERI,

 Cadrul didactic   organizator  trimite catre conducerea unitatii  cu cel putin 3 zile inaintea  termenului de desfasurare o cerere, care sa  contina   URMATOARELE  DATE  DESPRE CONCURS/ACTIVITATE:

1.Denumirea concursului/activitatii

2.Faza(scolara,locala,zonala,judeteana)

3.Perioada exacta si locatia  desfasurarii

4.Numele coordonatorului/responsabilului pt. organizare.

5.Membrii comisiei de organizare

6.Numele cadrelor pregatitoare si Scoala de provenienta(daca e cazul)

7.Numele coordonatorului Comisiei de evaluare sau presedintele juriului(daca e cazul)

8.Membrii comisiei de evaluare/componenta juriului(daca e cazul)

9.Numele profesorilor asistenti(daca e cazul)

10.Programul orar  prevazut /Regulamentul  concursului/activitatii

Mentiuni:
a.Diplomele de participare si de merit se intocmesc de catre coordonatorul concursului /activitatii si se prezinta ptr semnatura si stampila la secretariatul scolii Balauseri. Acestea sa contina la randul lor antentul Scolii Gimmnaziale Balauseri, unitatea arondata  organizatoare,data,localitatea,semnatura coordonatorului, semnatura directorului.
b. Responsabilul poarta raspunderea pentru buna desfasurare a activitatii si raspunde disciplinar pentru siguranta elevilor/faptele/daunele produse de acestia. In cazul cand activitatea se desfasoara in incinta caminelor culturale se va specifica responsabilul pentru efectuarea curateniei dupa terminarea activitatii.
c.CONDUCEREA SCOLII GIMNAZIALE TÖRÖK JÁNOS BALAUSERI NU POARTA NICIO RASPUNDERE PENTRU INCIDENTELE/PROBLEMELE APARUTE IN CADRUL ACTIVITATILOR  CARE NU AU FOST PREZENTATE SPRE APROBAREA  CONDUCERII.

Art.136
        
Anexa nr.1

(completarea articolului 40 al Regulamentului de Ordine Interioara)

                                   Santiuni pentru abaterile cadrelor didactice:

Conform articolului 280 ,alin(2) al Legii Educatiei Nationale,sanciunile aplicate cadrelor didactice sunt:
a)Observatia scrisa
b)Avertismentul
c)Diminuarea salariului pana la 15% pe o perioada de 1-6 luni
d)Suspendarea dreptului de inscriere la formare,grade,concursuri pt functii de conducere, etc.
e)desfacerea disciplinara a Contractului individual de munca
                     Sanctiunile aplicate in unitatile de invatamant apartinatoare Scolii Gimnaziale
                                                       Török János Balauseri:

                      ABATERE

                     SANCTIUNE  APLICATA

Întârziere de la ore fara anuntarea profesorului coordonator/director

-Observatie scrisa

De Mai Multe Ori:
 -Avertisment

-Mustrare  în  fata C.P si C.A.

DCA cu 1 pct

-Neplata orelor, dacă întârzierea depăseste 10 minute în mod repetat

Neanuntarea conducerii scolii despre neprezentarea la serviciu din motive medicale

-Avertisment scris
Diminuarea  calificativului anual cu 1 pct

 

Absentă nemotivată de la

locul de munca

-Observatie scrisa

-Neplata zilei

DMMO:
-DCA cu 3pct/ ocazie

-Sanctiune salarială stabilită de C.A.

Absentă nemotivată de la

Consiliul Profesoral

Observatie scrisa

Atentionarea în  fata C.A.

DCA 1pct/ocazie

Atitudine necorespunzătoare fată de colegi

 

Observatie scrisa

Atentionarea în  fata C.P.

DCA cu 1 pct

Discutarea în  Comisia de disciplină

Agresarea verbala a elevilor

 

Avertisment

Atentionarea în  fata C.P.

DCA cu 2pct

Discutarea în  Comisia de disciplină

Agresarea fizica/corporala a elevilor(IFGF)

-Avertisment scris

- DCA 1-5pct/ ocazie

-Discutarea în  Comisia de disciplină

-desfacerea CIM

Consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru

-Avertisment scris

- DCA 5pct/ ocazie
-Discutarea în  Comisia de disciplină

-desfacerea CIM

Fumatul in locuri nepermise/neamenajate

-Avertisment scris

Atentionarea în  fata C.P.

DCA cu 2pct/o

Discutarea în  Comisia de disciplină

Deteriorarea bazei materiale (IFGF)

-Avertisment scris

-DCA 1-5pct/ ocazie
-Discutarea în  Comisia de disciplină

-desfacerea CIM

Neprezentarea la examenul de medicina muncii/testare psihologica

-Avertisment scris
-DCA 2 pct
-Suspendare CIM

Folosirea telefonului mobil in timpul orei

Observatie scrisa
D C  A  0,5 pct/ocazie

Parasirea salii de clasa in timpul orei
(in afara de probleme medicale)

-Observatie scrisa
-D C  A  0,5 pct/ocazie

Neprezentarea fara invoire  la activitatile organizate de unitatea de invatamant(conf.art 28 ROI)

-Observatie scrisa
-D C  A  0,5 pct/ocazie

Intrarea cu intarziere la ora

3-5 min:  avertisment scris
peste 5 minute: DCA 0,25 pct

Nerespectarea termenelor stabilite de conducerea scolii/ISJ Mures/MECTS

DCA   0,5pct/ocazie

Lipsa semnaturii in condica de prezenta

1-3 zile:Observatie verbala
Dupa 4 zile: DCA 0,25pct/zi

Completarea gresita a documentelor scolare(catalog,registre,stc)

Avertisment scris
DMMO:
DCA 0,5pct/ greseala

Necompletarea documentelor scolare

Avertisment scris
DMMO:
DCA 0,5pct/ ocazie

Nerespectarea atributiilor de profesor de serviciu(art.86-95 ROI) 

Avertisment scris
DCA  0,5-3 pct,   IFGF
 

Nerespectarea atributiilor de diriginte
(lipsa orar,tabel nominal,caiet disiplinar, catalog necompletat, numire sef de clasa, etc)

-Observatie
DMMO:
-Avertisment scris
-DCA  0,5-3 pct,   IFGF
-Suspendarea si inlocuirea din functie

Nerespectarea prevederilor de organizare si desfasurare in siguranta a excursiilor/deplasarilor(conf cap X. al ROI) si transportul elevilor(cap.IV. al ROI)

Avertisment scris
DCA  1-10 pct.  IFHF
 

Greseli in evaluarea rezultatelor/incheierea situatilor scolare

Avertisment scris
DCA  1 pct/greseala

Nerespectarea atributiilor prevazute de profesorul coordonator cu privire la rezolvarea cazurilor de inlocuirea colegilor bolnavi/invoiti

Avertisment scris
DMMO:
DCA 1 pct/ocazie

IFGF=In Functie de Gravitatea Faptei
DMMO=De Mai Multe Ori
D C A = Diminuarea Calificativului Anual

ART.137.

Prezentul regulament a fost actualizat conf.adresei MECTS 67843/09 11 2012 si aprobat in sedintele  CA din datele de 07 12 2012,  16 10 2013  si  29 09 2014.

ART.138.
Prezentul regulament  este valabil in toate unitatile de invatamant al comunei :

Scoala Gimnaziala Török János si GPN Balauseri

Scoala Gimnaziala si GPN Senereus

Scoala Gimnaziala Sámuel József si GPN nr.1 si nr. 2 Chendu

Scoala Primara si GPN Agristeu

Scoala Primara Pál Gyula si GPN Dumitreni

Scoala Primara si GPN Filitelnic

*Mentiune: la actualizarea din 29 09 2014 la urmatoarele articole au aparut schimbar:56,69,71,74,122,123,124,134,135,136,137

 

 

29 09 2014                                         Semnat: presedintele C A, director Vajda József